Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, trainingen, cursussen, massages, en coachings georganiseerd door Puur koken met Passie.

Artikel 1

Inleidende bepaling In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 1. Puur koken met Passie VOF, gevestigd te Almere ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 39058923. 2. Workshop/cursus/training/coaching/massage/koken op locatie, catering overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat d..m.v. van een ingevuld aanmeld- of intake formulier of een e-mail de klant/deelnemer heeft aangeven deel te willen nemen aan een workshop/cursus/training/coaching/massage of gebruik te willen maken van catering/koken op locatie . Deze aanmelding/reservering wordt bevestigd door Puur koken met Passie. 3. Klant/deelnemer: De persoon of bedrijf met wie Puur koken met Passie een workshop/training/ coaching/massage of kook-/catering overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2

Aanmelding en bevestiging workshop/training/coaching 1. Aanmelden voor de door Puur koken met Passie te verzorgen workshop/cursus/ training/coaching//massage/catering kan door het invullen en verzenden van een intake formulier en/of deelname formulier op de website: www.puurkokenmetpassie.nl, een telefonische aanmelding of via een email naar info@puurkokenmetpassie.nl of karinbaank@hotmail.com. 2. a Deelname aan een workshop/cursus/training/coaching/massage betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Er wordt een plek voor je gereserveerd en je kunt meteen bij aanmelding betalen. 3. Puur koken met Passie bevestigt een definitieve aanmelding of aanvraag via email en doormiddel van een factuur. Daarmee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/training/coaching tot stand.

Artikel 3 Workshop/training/coaching/massage prijzen 1. Bij aanmelding via een deelnameformulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website of afgesproken prijs ten tijde van de inschrijving of zijn vermeld in de offerte. Voor catering/koken op locatie wordt altijd een offerte op maat gemaakt met daarin opgenomen reserverings- en annuleringsvoorwaarden, en zijn exclusief reiskosten. 2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven. 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 4.

Betaling van factuur 1. Na aanmelding voor een workshop/training zoals vermeld in artikel 3 zendt Puur koken met Passie per email een factuur aan de deelnemer. 2. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training/workshop/cursus/coaching/koken plus eventueel bijkomende kosten. 3.

Artikel 5.

Annulering workshop/training/coaching door de deelnemer 1. Een workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het workshop bedrag in rekening gebracht. 2. Een training/cursus kan tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste training/ cursusbijeenkomst wordt 50% van de totale trainings-, cursuskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer 75% van het bedrag verschuldigd. Je afmelden binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, training, cursus of coaching geeft geen recht op restitutie. 3. Een opdracht als retraite kok kan tot 8 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang wordt 25% in rekening gebracht van het minimum bedrag bij 10 deelnemers. Bij annulering tussen 4 weken en 7 dagen wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering 10 dagen of minder voor aanvang wordt 80% in rekening gebracht. 4. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training / workshop of retraite wordt geen compensatie of restitutie verleend.

Artikel 6

Annulering door Puur koken met Passie van workshop, cursus of training Een workshop vindt doorgang bij 4 of meer deelnemers. De training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers. Puur koken met Passie behoudt zich het recht voor de workshop/cursus of training te annuleren, indien 7 dagen voor aanvang van de workshop-training het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de workshop-training, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop-training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Puur koken met Passie de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet te willen deelnemen aan de betreffende workshop/training dan zal Puur koken met Passie de betaling restitueren.

Artikel 7

Aansprakelijkheid De workshop/training/cursus/coaching/massage is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling. Puur koken met Passie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer nog voor schade aan eigendommen van deelnemers als gevolg van deelname aan de workshop/training/coaching/massage.